ترجمه مدارک

اولین نیاز متقاضی برای اخذ پذیرش ترجمه مدارک میباشد ، مدارک ارسالی به دانشگاههای ترکیه میبایست به زبان ترکی استانبولی ترجمه شود . مدارک یا در ایران توسط دارالترجمه رسمی ترجمه میشود و سپس به ترتیب در دادگستری ، وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه در تهران تایید میگردد و یا اینکه در ترکیه توسط مترجم رسمی ترجمه و بعد در نوتر تایید میگردد .

دفتر شبکه دانش در استانبول با اخذ مجوز رسمی از دولت ترکیه تمامی مراحل ترجمه و نوتر عزیزان را در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه انجام میدهد این امر باعث میشود که متقاضیان متحمل هزینه های اضافی و بیمورد ، همچنین اتلاف وقت نگردند و خیلی راحت فقط مدارک مورد نیاز را ترجمه نمایند .