خدمات

شبکه دانش خدمات متنوعی را به متقاضیان عزیز این شرکت ارائه مینماید تا بتواند تمامی نیازهای این عزیزان را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد ، خدمات ارائه شده توسط شبکه دانش را به دو گروه کلی میتوان تقسیم بندی نمود:

• خدمات آموزشی
• خدمات جانبی کمک آموزشی