نحوه پذیرش دانشگاه ها

از سال 2010 به بعد اختیارات پذیرش دانشجوی خارجی در کلیه مقاطع تحصیلی با در نظر گرفتن چهارچوب کلی اعلام شده از طرف YOK به دانشگاه‌های پذیرنده واگذار گردیده و دانشگاه‌های پذیرنده بر اساس سیاست گذاری خود نسبت به جذب دانشجوی خارجی اقدام می‌نمایند.
در یک دید کلی دانشگاه‌های ترکیه اعم از دولتی و غیردولتی انگلیسی‌زبان یا ترک‌زبان از دیدگاه پذیرش دانشجو به دو گروه کلی تقسیم می‌گردند:

• پذیرش بدون آزمون ورودی
• پذیرش با آزمون ورودی