هزینه دانشگاه ها

دانشگاه‌های ترکیه از دیدگاه هزینه به دو گروه با بودجه دولتی و بدون بودجه دولتی تقسیم می‌گردند