زبان آموزشی دانشگاه ها

از دیدگاه زبان‌آموزشی دانشگاه‌های ترکیه به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:
1- دانشگاه‌های صرفاً ترک‌ زبان
2- دانشگاه‌های صرفاً انگلیسی ‌زبان
3- دانشگاه‌/ رشته‌های دوزبانه
4- دانشگاه‌/ رشته‌های (غیر از زبان‌های انگلیسی و ترکی)