دانشگاه های غیر از ترکی و انگلیسی زبان

زبان‌آموزشی بعضی از دانشگاه‌ها فرانسوی می‌باشد و یا برخی از دانشگاه‌ها برخی رشته‌ها را به زبان آلمانی ارائه می‌نمایند.