اعتبار علمی دانشگاه ها از دیدگاه وزارت بهداشت

وزارت بهداشت طی آخرین اطلاعیه جهت متقاضیان پذیرش شده بعد از سپتامبر 2018 تعداد 6 دانشگاه از دانشگاههای ترکیه را در لیست تایید خود اعلام نموده است . شایان ذکر است متقاضیان تحصیلات تکمیلی در شاخه های پزشکی که تمایل به استفاده از معافیت تحصیلی دارند صرفا با ورود به این دانشگاهها از معافیت تحصیلی بهره مند خواهند شد . شرط ورود به این دانشگاهها شرکت در آزمون YOS یا ارایه نمره آزمونSAT میباشد .