مقاطع تحصیلی دانشگاه ها

دانشگاه‌های ترکیه به‌طورکلی در چهار مقطع تحصیلی دانشجوی خارجی پذیرش می‌نمایند
• کاردانی
• کارشناسی
• کارشناسی ارشد
• دکترای تخصصی