مقطع کاردانی

جهت ورود به این دوره اتمام تحصیلات دبیرستانی الزامی می‌باشد. طول دوره تحصیل دو سال بوده و داوطلب پس از پایان دوره مدرک کاردانی دریافت خواهد نمود.