مقطع کارشناسی

جهت ورود به این دوره اتمام تحصیلات دبیرستانی الزامی می‌باشد. این گروه شامل:

• دوره‌های مهندسی به مدت 4 سال پس از پایان دوره مدرک مهندسی
• دوره‌های علوم پایه به مدت 4 سال پس از پایان دوره مدرک لیسانس
• دوره داروسازی به مدت 4 سال پس از پایان دوره مدرک کارشناسی داروسازی
• دوره دندانپزشکی به مدت 5 سال
• دوره پزشکی به مدت 6 سال