مقطع کارشناسی ارشد

جهت ورود به این دوره داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی الزامی می‌باشد. دوره کارشناسی ارشد به دو صورت با تز و بدون تز ارائه می‌گردد. در حالت بدون تز دانشجو کاملاً 10 درس و در حالت با تز 7 یا 8 درس و پایان‌نامه ارائه می‌نماید.
با توجه به ارزشیابی علمی دوره با تز به داوطلبین عزیز توصیه می‌گردد دوره کارشناسی ارشدرا ترجیحا به‌صورت با تز بگذرانند.