لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در کشورهای ترکیه و پاکستان

آخرین اطلاعیه وزارت علوم ترکیه پیرامون برگزاری آزمون مرکزی TR-YOS
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱
پذیرش تضمینی دکتری فیزیوتراپی
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱
آخرین اطلاعیه وزارت علوم ترکیه پیرامون برگزاری آزمون مرکزی TR-YOS
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱
پذیرش تضمینی دکتری فیزیوتراپی
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱

با بررسیهای کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی QS ،Times و Shanghai و عملکرد دانشگاهها ،لیست دانشگاههای ترکیه و پاکستان جهت ورودهای سال تحصیلی 2024-2023 در رشتههای مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول پیوست اعلام میگردد. این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید میباشد.

یادآور میشود از سال تحصیلی 2018-2017، تحت هیچ شرایطی امکان ارزشیابی مدارک دانشآموختگان از دانشگاههای خارج از لیست تایید وزارت بهداشت (دانشگاه غیرتایید) وجود ندارد، همچنین بر اساس مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 22/6/1401 شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور از ورودیهای سال تحصیلی 2023-2024، کل مدت تحصیل بایستی در دانشگاه مورد تایید بوده و امکان ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که قسمتی از دوره را در دانشگاه غیرتایید گذراندهاند، میسر نمی باشد.

Pakistan

Aga Khan University

Quaid-i-azam University

University of  Kerachi           فقط داروسازي     

University of Lahore

 

Turkey

Acıbadem University

Ataturk University

Ankara University

Bahçeşehir University

Başkent University

Dokuz Eylül University

Ege university

Gazi University

Hacettepe university

Istanbul University

Istanbul Aydın University

Izmir Katip Celebi University

Koc University

Marmara University

Medipol University

Ondokuz Mayis University

Yeditepe University

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *